Regulamin organizacyjny:

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2015
Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
z dnia 15 października 2015 r.
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI

W BYDGOSZCZY
  

Rozdział I
Przepisy ogólne
 
§ 1

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. z dnia Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 191 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701 ze zm.);
5) statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/744/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
6) planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 2

Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną i zasady działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy. 
 
§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
KPCEN, jednostce, placówce – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, głównej  księgowej  - należy przez to rozumieć  główną księgową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika Pracowni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 
 
§ 4

KPCEN jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 
 
§ 5

Siedziba KPCEN znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 9.
 
§ 6

1. Placówka pracuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:
1) poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,
2) wtorek: 7.30 – 16.00,
3) piątek: 7.30 – 15.00.
2. KPCEN organizuje zajęcia dydaktyczne w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych w salach dydaktycznych lub w obiektach wynajętych na ten cel poza siedzibą placówki.
3. Czas pracy oraz porządek i organizacja czasu pracy w KPCEN zostały uregulowane w Regulaminie Pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 
Rozdział II
Struktura organizacyjna
 
§ 7

W KPCEN mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele konsultanci,
2) nauczyciele doradcy metodyczni,
3) specjaliści niebędący nauczycielami,
4) pracownicy ekonomiczni,
5) pracownicy inżynieryjno-techniczni,
6) pracownicy administracji,
7) pracownicy obsługi.
 
§ 8

1. W skład KPCEN wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) komórki organizacyjne realizujące zadania podstawowe:
a) Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji,
b) Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania,
c) Pracownia Informacji i Promocji;
2) działy:
a) finansowy,
b) administracyjno-gospodarczy,
c) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego, dyrektor KPCEN może tworzyć inne niż wymienione w ust. 1, komórki organizacyjne.
3. Dyrektor może powołać na czas określony zespoły problemowe oraz zespoły zadaniowe. Zadania takich zespołów każdorazowo określa Dyrektor.
 
§ 9

Strukturę organizacyjną KPCEN określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 
Rozdział III
Zakresy zadań kierownictwa KPCEN
 
§ 10

Do zadań dyrektora KPCEN należy:
a) reprezentowanie KPCEN na zewnątrz,  składanie w jego imieniu oświadczeń woli, 
b) określanie głównych kierunków pracy Centrum oraz opracowywanie rocznych planów pracy,
c) nawiązywanie i rozwiązywanie  stosunków pracy z pracownikami zgodnie z etatyzacją,
d) ustalenie zakresu czynności służbowych podległym pracownikom,
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą podległych pracowników,
f) przeprowadzanie okresowej oceny pracy nauczycieli konsultantów, opiniowanie pracy
doradców, ocenianie pozostałych pracowników, nagradzanie i awansowanie pracowników, oraz udzielanie kar dyscyplinarnych,
g) występowanie z wnioskami o przyznanie nauczycielom konsultantom i doradcom odznaczeń, nagród,
h) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań przez komórki organizacyjne KPCEN
i) zapewnienie porządku i przestrzegania prawa na terenie KPCEN,
j) wydawanie zarządzeń w sprawach szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem  placówki,
k) nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur obowiązujących w placówce.
l) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki.
 
§ 11

1. Funkcję wicedyrektora KPCEN powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor placówki.
2. Do zadań wicedyrektora należy:
a) zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,
b) koordynowanie  pracy działu administracyjno-gospodarczego,
c) zatwierdzanie do druku czasopisma „UczMy”,
d) zatwierdzanie dowodów rachunkowych, delegacji służbowych do wypłaty oraz podpisywanie czeków i przelewów podczas nieobecności dyrektora KPCEN lub na jego zlecenie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
e) opracowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) nadzorowanie jakości i realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) przydzielanie w zależności od potrzeb nauczycielom konsultantom godzin szkoleniowych,
h) wspieranie rozwoju zawodowego pracowników,
i) opiniowanie pracy doradców metodycznych, konsultantów i pozostałych pracowników,
j) kierowanie procedurą zamówień publicznych.
 
§ 12

1. Funkcję kierownika w KPCEN powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor placówki.
2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pracowni;
b) opracowywanie planów i sprawozdań z realizacji zadań;
c) przydzielanie zadań podległym nauczycielom konsultantom;
d) prowadzenie dokumentacji pracowni;
e) opiniowanie pracy podległych konsultantów;
f) przedstawianie podległych nauczycieli do nagród, kar i awansów;
g) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony majątek;
h) wykonywanie innych prac zlecanych przez dyrektora.
 
Rozdział IV
Sporządzanie pism i dokumentów
 
§ 13

Obieg korespondencji w KPCEN określa Instrukcja Kancelaryjna, uwzględniająca zasadę pełnej rejestracji i efektywnej dekretacji, tak aby zapewnić sprawny i bezpieczny obieg informacji. Pisma i dokumenty sporządza się zgodnie z zasadami techniki biurowej, a oznakowuje zgodnie z obowiązującą w KPCEN instrukcją kancelaryjną. 
 
 
§ 14

1. Dyrektor podpisuje w szczególności:
1) dokumenty obejmujące oświadczenia woli,
2) pisma adresowane do władz, w tym do administracji rządowej i samorządowej,
3) zarządzenia wewnętrzne, wytyczne,
4) dokumenty w sprawach stosunku pracy,
5) dokumenty finansowe i księgowe,
6) świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów nadających uprawnienia,
7) umowy cywilnoprawne,
8) delegacje pracowników,
9) pisma poufne,
10) pisma dotyczących spraw, które ze względu na szczególne okoliczności bądź ważne znaczenie dla KPCEN zastrzegł do własnego podpisu.
2. Pisma nie zastrzeżone do podpisu dyrektora związane z pracą komórek organizacyjnych podpisują kierownicy pracowni lub osoby przejmujące ich zakres praw i obowiązków.
3. Dyrektor, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, może w formie pisemnej upoważniać pracowników placówki do podpisywania w swoim imieniu pism oraz dokumentów
w ustalonym w upoważnieniu zakresie.
4. Dokumenty, które mogą powodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.
 
§ 15

Wicedyrektor podpisuje:
a) wszystkie dokumenty i pisma zastrzeżone dla Dyrektora w czasie jego nieobecności,z wyjątkiem spraw dotyczących zatrudnienia.
b) delegacje służbowe nadzorowanych pracowników,
c) pisma i inne dokumenty kierowane do szkół i placówek oświatowych dotyczące zakresu nadzorowanych spraw,
d) inne z upoważnienia Dyrektora.
 
§ 16

Kierownik pracowni podpisuje:
a) pisma do szkól i placówek w sprawach wynikających z realizacji planowych zadań z wyjątkiem wymienionych w § 14 ust. 1,
b) odpowiedzi na zapytania nauczycieli o prowadzonych przez pracownię formach działalności,
c) pisma adresowane do uczestników i wykładowców organizowanych przez pracownię działań.
 
 
§ 17

Główny księgowy podpisuje następujące dokumenty:
a) bieżące dokumenty finansowe,
b) sprawozdania z realizacji środków finansowych,
c) dokumenty dotyczące przyjęcia, przekazania oraz likwidacji majątku,
d) umowy zawierane przez KPCEN.
 
§ 18

Sekretarz podpisuje następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń oraz inne dotyczące zakresu nadzorowanych spraw,
c) skierowania na badania profilaktyczne pracowników,
d) potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
e) inne dokumenty i pisma w zakresie zgodnym z upoważnieniem dyrektora placówki.
 
Rozdział V
Zadania komórek organizacyjnych i działów KPCEN
 
§ 19

1. Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z planami pracy.
2. W celu zapewnienia skuteczności i efektywności funkcjonowania KPCEN pracownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do:
a) współdziałania i wymiany informacji,
b) podejmowania współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami oświatowymi, ośrodkami akademickimi, wydawnictwami edukacyjnymi, partnerami zagranicznymi zgodnie z ich obszarami kompetencyjnymi,
c) dbałość o wizerunek KPCEN w kontaktach z klientami,
d) dbałość o jakość pracy gwarantującą spełnienie oczekiwań klientów.
3. Współdziałanie i wymiana informacji realizowane są w formie:
a) wspólnych narad kierowników pracowni oraz nauczycieli konsultantów z dyrekcją KPCEN,
b) zebrań kierowników i z nauczycielami konsultantami w poszczególnych pracowniach,
c) spotkań zespołów problemowych i zadaniowych do wykonywania zadań zleconych przez Dyrektora.
4. Zebrania kierowników i nauczycieli konsultantów z dyrekcją KPCEN odbywają się raz na miesiąc w pierwszy poniedziałek miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
5. Dyrektor KPCEN organizuje cykliczne spotkania ze wszystkimi pracownikami w celu bezpośredniego przekazywania istotnych informacji.
 
§ 20

Do zadań Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji należy:
a) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli wszystkich specjalności w szkołach wszystkich typów;
b) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wszystkich typów szkół;
c) współpraca z organami  prowadzącymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) wspieranie nauczycieli wszystkich specjalności w podejmowaniu nowatorskich inicjatyw i organizowanie warunków do wymiany doświadczeń oraz promowanie działań w zakresie dobrych praktyk;
e) współpraca z różnymi podmiotami na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli w całym środowisku edukacyjnym;
f) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego zgodnie ze wskazanymi potrzebami;
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia sieci doradztwa metodycznego;
h) publikowanie materiałów metodycznych, opracowanie i upowszechnianie artykułów czasopiśmie UczMy i na stronie internetowej placówki;
i) promowanie działalności KPCEN w Bydgoszczy;
j) opracowywanie oferty programowej na dany rok szkolny;
k) współpraca z nauczycielami konsultantami w innych pracowniach w KPCEN w Bydgoszczy.
l) doskonalenie własne;
m) pozyskiwanie środków unijnych;
n) realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora KPCEN w Bydgoszczy lub organ prowadzący.

§ 21

1. Do zadań Pracowni Zarządzania Diagnozy i Wychowania należy:
a) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowawców;
b) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę;
c) współpraca z organami  sprawującymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego;
d) współpraca z różnymi podmiotami na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej;
e) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży;
f) gromadzenie i upowszechnianie informacji o aktualnych problemach w obszarze oświaty;
g) publikowanie materiałów, opracowywanie i upowszechnianie artykułów w czasopiśmie UczMy oraz na stronie www placówki;
h) promowanie działalności KPCEN w Bydgoszczy;
i) opracowywanie oferty programowej na dany rok szkolny;
j) współpraca z nauczycielami konsultantami z innych pracowni w KPCEN w Bydgoszczy;
k) doskonalenie własne;
l) pozyskiwanie środków unijnych;
m) realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora KPCEN w Bydgoszczy lub organ prowadzący.
 
§ 22

Do zadań Pracowni Informacji i Promocji należy:
a) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności KPCEN w Bydgoszczy w porozumieniu z innymi nauczycielami konsultantami;
b) zarządzanie witryną/stroną internetową KPCEN w Bydgoszczy;
c) opracowywanie informatora o formach doskonalenia zawodowego na dany rok szkolny;
d) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły i placówki;
e) opracowywanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli informatyki i nauczycieli innych specjalności zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami;
f) współredagowanie i upowszechnianie czasopisma UczMy;
g) opracowywanie i upowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych placówki.
h) promowanie działalności KPCEN w Bydgoszczy;
i)  współpraca z różnymi podmiotami na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli w całym środowisku edukacyjnym;
j) współpraca z nauczycielami konsultantami w innych pracowniach KPCEN w Bydgoszczy;
k) sprawowanie opieki nad całą infrastrukturą informatyczną KPCEN w Bydgoszczy;
l)  doskonalenie własne;
m) pozyskiwanie środków unijnych.
n) realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora KPCEN w Bydgoszczy lub organ prowadzący.

§ 23

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych wymienionych w § 7 pkt. 1) i 2)  określa na piśmie dyrektor  KPCEN.   
 
§ 24

1. Do zadań Działu Finansowego należy prowadzenie spraw finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności:
a) opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem,
b) obsługa finansowa obrotu bankowego jednostki,
c) przedkładanie dyrektorowi jednostki informacji o stanie realizacji budżetu,
d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych,
e) obsługa finansowo-księgowa zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez KPCEN,
f) przygotowanie niezbędnych dokumentów uruchamiających prace inwentaryzacyjne majątku KPCEN , instruktaż osób przeprowadzających inwentaryzację, pełnienie nadzoru nad przebiegiem prac inwentaryzacyjnych, rozliczanie inwentaryzacji,
g) realizacja zadań kontroli zarządczej w zakresie finansowo księgowym,
h) prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności pieniężnych jednostki,
i) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności.
2. Pracą działu kieruje główny księgowy
3. Szczegółowe kompetencje i zadania głównego księgowego jako kierownika działu oraz zadanie pracowników działu określa dyrektor w szczegółowym zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 25

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
a) prowadzenie obsługi sekretariatu,
b) obsługa zaopatrzeniowa,
c) prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną,
d) wystawianie delegacji służbowych
e) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
f) realizacja zadań administracyjnych związanych z zatrudnianiem, przygotowaniem dokumentów do naliczania płac, ewidencją czasu pracy, sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej itp.,
g) gospodarowanie salami dydaktycznymi,
h) prowadzenie dokumentacji form doskonalenia zawodowego,
i) prowadzenie archiwum zakładowego,
j) gospodarowanie i nadzór nad majątkiem placówki, prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych i ewidencji pozaksięgowej,
k) utrzymanie porządku w pomieszczeniach i obejściu placówki,
l) opracowanie projektów dokumentów wewnętrznych dotyczących organizacji i działalności placówki: zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.
    
§ 26

Szczegółowe zadania, kompetencje oraz nazwy stanowisk pracowników działu finansowego   i administracyjno-gospodarczego określają zakresy czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności opracowane przez ich bezpośrednich przełożonych, zatwierdzone przez dyrektora w uzgodnieniu odpowiednio z wicedyrektorem lub głównym księgowym. 
 
§ 27

1. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy;
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
e) opracowanie i uaktualnianie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych ;
g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w KPCEN albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
i) przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w lit. g).
2. Dyrektor KPCEN może powierzyć pełnomocnikowi ochrony oraz pracownikom pionu ochrony wykonywanie innych zadań, jeżeli ich realizacja nie naruszy prawidłowego wykonywania powyższych zadań.
 
§ 28

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.), w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowychz przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 u.o.d.o.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 29

Traci moc Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
 
§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył: Beata Wachecka (27 września 2013)
Opublikował: Ryszard Szczerban (27 września 2013, 16:25:48)

Ostatnia zmiana: Robert Hejnicki (23 listopada 2015, 09:43:47)
Zmieniono: poprawa błędów literowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2688

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij